top of page

Chào Việt Nam - Vietnamese Language Learners' Group

Public·1 member
Julie Bui
April 26, 2022 · changed the group description.

Chào mừng đến với nhóm học tiếng Việt, nơi bạn có thể kết nối với những người học khác và chia sẻ típ để nâng cao trình độ tiếng Việt của mình.

Welcome to the group! You can connect with fellow Vietnamese learners and get tips on how to improve your Vietnamese.

About

Chào mừng đến với nhóm học tiếng Việt, nơi bạn có thể kết nố...
bottom of page